Thông báo về việc thay đổi một số chức danh quản lý Công ty

Thông báo về việc thay đổi một số chức danh quản lý công ty  Ngày 20/06/2023, ngay sau ĐHĐCĐ thường niên, Hội đồng quản trị Công ty đã có cuộc họp thứ nhất nhiệm kỳ 2023 - 2028 thống nhất chức danh và nhiệm vụ trong nội ...

Thông báo về Thành viên phụ trách Hội đồng quản trị Công ty

  Thông báo về Thành viên phụ trách HĐQT Công ty   Ngày 20/06/2023, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần SDP đã thông qua việc bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ngay sau ĐHĐCĐ, Hội ...

Đối tác

  • Đối tác4
  • PTSC
  • Sông Đà 5

Videos

Adv