Ông Nguyễn Danh Sơn - KTT đăng ký bán 280.000 cổ phần SDP

  Công ty Cổ phần SDP nhận được Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ là Ông Nguyễn Danh Sơn - Kế toán trưởng Công ty như sau:  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Danh Sơn  - Chức vụ hiện nay tại CTĐC: ...

Thông báo bán căn hộ tại Fodacon

/uploaded/Ban 07 CH fodacon.pdf 

Đối tác

  • Đối tác4
  • PTSC
  • Sông Đà 5

Videos

Adv