Thông báo hủy niêm yết cổ phiếu

/uploaded/TB%2074%20SDGCKHN.pdf /uploaded/QD 47 SGDCKHN.pdf

Thông báo và giải trình việc hủy niêm yết cổ phiếu

Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2017 của Công ty cổ phần SDP được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C ngày 14/12/2018. Theo đó, tại báo cáo kiểm toán số 2.0020/19/TC-AC ngày 14/12/2018 tổ chức kiểm ...

Đối tác

  • Đối tác4
  • PTSC
  • Sông Đà 5

Videos

Adv