Adv

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019

 /uploaded/BCTC cty me Q2-2019.pdf /uploaded/Giai trinh ln cty me Quy 2_2019.pdf /uploaded/BCTC hop nhat Quy 2_2019.pdf /uploaded/Giai trinh ln hop nhat Quy 2_2019.pdf
Xem chi tiết

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

 /uploaded/BCTC cty me 2018.pdf      /uploaded/BCTC hop nhat 2018.pdf /uploaded/Giai trinh lnhuan cty me 2018.pdf /uploaded/Giai trinh lnhuan hop nhat 2018.pdf
Xem chi tiết

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019

 /uploaded/BCTC cty me Q1_2019.pdf /uploaded/Giai trinh bien dong ln cty me.pdf /uploaded/Giai trinh bien dong ln hop nhat.pdf /uploaded/BCTC hop nhat Q1_2019.pdf
Xem chi tiết

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018

/uploaded/BCTC%20quy%204-2018%20Cty%20me.pdf /uploaded/BCTC%20quy%204-2018%20hop%20nhat(1).pdf /uploaded/Giai trinh chenh lech loi nhuan hop nhat Q4-2018.pdf /uploaded/Giai trinh chenh lech loi nhuan Q4-18 cty me.pdf
Xem chi tiết
 Trang:    1  2  3  4 

Đối tác