Adv

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022

 /uploaded/BCTC cty me quy 2 2022.pdf /uploaded/BCTC HN quy 2 2022.pdf /uploaded/Giai trinh quy 2 2022.pdf
Xem chi tiết

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022

 /uploaded/BCTC me q1_2022.pdf /uploaded/BCTC HN q1_2022.pdf /uploaded/Giai trinh.pdf
Xem chi tiết

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

  /uploaded/BCTC%20HN%202021.pdf /uploaded/BCTC%20me%202021.pdf /uploaded/Gtrinh BCTC HN 2021.pdf /uploaded/Gtrinh BCTC me 2021.pdf
Xem chi tiết

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021

 /uploaded/BCTC HN Q4_2021.pdf /uploaded/BCTC meQ4_2021.pdf
Xem chi tiết

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021

 /uploaded/BCTC HN quy 3_2021.pdf /uploaded/BCTC me Quy 3_2021.pdf
Xem chi tiết

Đối tác