Adv

Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán lại của Công ty mẹ và Hợp nhất

 /uploaded/BCTC 2017 kiem toan lai.rar

Theo quy định về Công bố thông tin, tổ chức niêm yết phải công bố báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán tối đa không quá 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Tuy nhiên, Đơn vị đã không thực hiện được việc công bố BCTC kiểm toán năm 2017 theo đúng thời gian quy định và Đơn vị cũng đã có văn bản giải trình nguyên nhân là do Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA HN) đã phát hành báo cáo kiểm toán năm 2017 quá thời gian quy định và Báo cáo kiểm toán không có hiệu lực, dẫn tới việc Đơn vị phải ký Hợp đồng kiểm toán với đơn vị khác để thực hiện kiểm toán lại BCTC năm 2017. Hiện nay BCTC năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện xong ngày 14/12/2018, do đó Đơn vị xin được thực hiện việc công bố BCTC kiểm toán năm 2017 của Công ty mẹ và Hợp nhất như đính kèm.
Trân trọng!

Đối tác