Adv

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC1. Ông Phạm Trường Tam
    Chức danh: Tổng Giám đốc  2. Ông Nguyễn Huy Thiêm
    Chức danh: Phó Tổng Giám đốc


3. Ông 
Nguyễn Danh Sơn
    Chức danh: Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng  

Đối tác