Adv

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC1. Ông Vũ Trọng Hùng
    Chức danh: Tổng Giám đốc  2. Ông Nguyễn Minh Toàn
    Chức danh: Phó Tổng Giám đốc 


3. Ông Nguyễn Huy Thiêm
    Chức danh: Phó Tổng Giám đốc


4. Ông 
Nguyễn Danh Sơn
    Chức danh: Phụ trách Phòng TCKT  

Đối tác