Adv

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC1. Ông Phạm Trường Tam
    Chức danh: Tổng Giám đốc  2. Ông Nguyễn Hoàng Anh
    Chức danh: Phó Tổng Giám đốc


3. Ông Nguyễn Huy Thiêm
    Chức danh: Phó Tổng Giám đốc


4. Ông 
Nguyễn Danh Sơn
    Chức danh: Kế toán trưởng  

Đối tác