Adv

Đại hội cổ đông

Chốt danh sách đại hội cổ đông thường niên năm 2019

 Với mục đích tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, SDP trân trọng gửi Quý cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền như sau: • Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần SDP • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần SDP • Mã chứng khoán: SDP • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông • Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần • Sàn giao dịch: Upcom • Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2019 • Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 • Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết) • Thời gian thực hiện: Dự kiến 13/07/2019 • Địa điểm thực hiện: Tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội • Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông Vui lòng xem nội dung thông báo chi tiết tại đường dẫn sau:
Xem chi tiết

Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty

Ngày 10/8/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần SDP đã thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty như đính kèm.  /uploaded/02_%20Dieu%20le%20SDP%202018.pdf /uploaded/03_ Quy che quan tri SDP 2018.pdf
Xem chi tiết

Thông tin về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023

Theo Thông báo số 05/2018/CT-HĐQT ngày 30/7/2018 về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 sẽ tiến hành bầu trong chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 10/8/2018, đến thời điểm này Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 đã nhận được các Đơn ứng cử và Đơn đề cử như thông tin đính kèm. Ban tổ chức xin trân trọng thông báo tới toàn thể Quý vị cổ đông Công ty cổ phần SDP. 
Xem chi tiết
 Trang:    1  2  3  4  5 

Đối tác