Adv

Đại hội cổ đông

Chốt danh sách đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

  Với mục đích tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, SDP trân trọng gửi Quý cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền như sau: • Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần SDP • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần SDP • Mã chứng khoán: SDP • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông • Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần • Sàn giao dịch: Upcom • Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2021 • Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 • Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết) • Thời gian thực hiện: Dự kiến 10/05/2021 • Địa điểm thực hiện: Ngõ 795 đường Quang Trung, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội • Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông Vui lòng xem nội dung thông báo chi tiết tại đường dẫn sau:
Xem chi tiết

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

 /uploaded/3_ BB DHDCD 2020.pdf /uploaded/4_%20NQ%20DHDCD%202020.pdf
Xem chi tiết

Thông tin về đề cử, ứng cử bổ sung/thay thế TV HĐQT, TV BKS

  Theo Thông báo số 05/2020/CT-HĐQT ngày 22/7/2020 về việc đề cử, ứng cử bổ sung/thay thế 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 sẽ tiến hành bầu trong chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 08/8/2020, đến thời điểm 14g ngày 05/8/2020, Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 đã nhận được các Đơn ứng cử và Đơn đề cử như thông tin đính kèm. Ban tổ chức xin trân trọng thông báo tới toàn thể Quý vị cổ đông Công ty cổ phần SDP. 
Xem chi tiết

Đối tác