Adv

Đại hội cổ đông

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

 /uploaded/NQ DHDCD 2022.pdf /uploaded/BBH DHDCD 2022.pdf
Xem chi tiết

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

 /uploaded/Tai lieu DHDCD 2022.pdf /uploaded/Du thao NQ DHDCD 2022.pdf
Xem chi tiết

Chốt Danh sách Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

  Với mục đích tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, SDP trân trọng gửi Quý cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền như sau: • Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần SDP • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần SDP • Mã chứng khoán: SDP • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông • Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần • Sàn giao dịch: Upcom • Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022 • Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 • Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết) • Thời gian thực hiện: Dự kiến 21/04/2022 • Địa điểm thực hiện: Ngõ 795 đường Quang Trung, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội • Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông Vui lòng xem nội dung thông báo chi tiết tại đường dẫn sau:
Xem chi tiết

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

 /uploaded/NQ DHDCD 2021.pdf /uploaded/BBH DHDCD 2021.pdf
Xem chi tiết

Đối tác