Adv

Chốt danh sách đại hội cổ đông thường niên năm 2020

 

 

Với mục đích tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, SDP trân trọng gửi Quý cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền như sau:
• Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần SDP
• Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần SDP
• Mã chứng khoán: SDP
• Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
• Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần
• Sàn giao dịch: Upcom
• Ngày đăng ký cuối cùng: 16/7/2020
• Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
• Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
• Thời gian thực hiện: Dự kiến 06/08/2020
• Địa điểm thực hiện: Ngõ 795 đường Quang Trung, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội
• Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông
Vui lòng xem nội dung thông báo chi tiết tại đường dẫn sau:

/uploaded/TB ngay DKCC tchuc DHDCD 2020.pdf

Đối tác