Adv

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân - UV HĐQT đăng ký mua 500.000 cổ phần SDP

Công ty Cổ phần SDP nhận được Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Ủy viên HĐQT Công ty như sau: 
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thanh Vân 
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: SDP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP 
- Mục đích thực hiện giao dịch: nắm giữ cổ phiếu 
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 11/07/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 05/08/2019.

 

Đối tác