Adv

Lễ ký kết Thỏa ước lao động tập thể năm 2017


     Ngày 27/3/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà (PVSD) đã tổ chức lễ ký kết Thỏa ước lao động tập thể năm 2017, đại diện người sử dụng lao động (Tổng Giám đốc Công ty) và đại diện tập thể người lao động (Ban chấp hành Công đoàn Công ty). 

     Để đảm bảo quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động, căn cứ Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành về Thỏa ước lao động tập thể, 
trên cơ sở bản Thỏa ước lao động tập thể cũ và căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn hiện nay, Công ty đã xây dựng bản Thỏa ước lao động tập thể mới. Bản Thỏa ước lao động tập thể đã đạt được sự thỏa thuận giữa đại diện tập thể người lao động (Ban chấp hành Công đoàn Công ty) và đại diện người sử dụng lao động (Tổng Giám đốc Công ty).

Đối tác