Adv

Ông Nguyễn Danh Sơn - KTT đăng ký bán 280.000 cổ phần SDP

 

Công ty Cổ phần SDP nhận được Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ là Ông Nguyễn Danh Sơn - Kế toán trưởng Công ty như sau: 
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Danh Sơn 
- Chức vụ hiện nay tại CTĐC: Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: SDP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 731.400 CP (tỷ lệ 6,58%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 280.000 CP 
- Mục đích thực hiện giao dịch: do nhu cầu tài chính cá nhân 
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/06/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 07/07/2020.

 

Đối tác