Adv

Bản tin SDP

Thông báo miễn nhiệm, chấm dứt HĐLĐ

 /uploaded/01_ QD mien nhiem PTGD - NVD.pdf
Xem chi tiết

Gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

 /uploaded/SKHDT chap thuan gia han DHDCD 2019.pdf
Xem chi tiết

Thông báo giao dịch cổ phiếu SDP trên sàn UPCOM

Theo Quyết định số 92/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu và Thông báo số 168/TB-SGDHN về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch ngày 22/02/2019 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty cổ phần SDP xin thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của Công ty vào giao dịch trên thị trường đăng ký giao dịch (UPCOM) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với những nội dung sau: - Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần SDP - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mã chứng khoán: SDP - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu - Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 11.114.472 cổ phiếu   (Mười một triệu một trăm mười bốn nghìn bốn trăm bảy mươi hai cổ phiếu) - Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 111.144.720.000 đồng   (Một trăm mười một tỷ một trăm bốn mươi bốn triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng) - Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Sáu, ngày 01/03/2019 - Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 1.600 đồng/cổ phiếu.
Xem chi tiết

Thông báo hủy niêm yết cổ phiếu

/uploaded/TB%2074%20SDGCKHN.pdf /uploaded/QD 47 SGDCKHN.pdf
Xem chi tiết

Thông báo và giải trình việc hủy niêm yết cổ phiếu

Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2017 của Công ty cổ phần SDP được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C ngày 14/12/2018. Theo đó, tại báo cáo kiểm toán số 2.0020/19/TC-AC ngày 14/12/2018 tổ chức kiểm toán đã từ chối ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần SDP. Như vậy, cổ phiếu SDP thuộc trường hợp bị hủy niêm yết theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Công ty xin thông báo và giải trình nguyên nhân tới quý vị cổ đông.
Xem chi tiết

Đối tác