Adv

Bản tin SDP

Thông báo thay đổi nhân sự

Thông báo về việc thay đổi nhân sự Công ty Sau ĐHĐCĐ thường niên 2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SDP đã họp và thống nhất thay đổi bổ sung nhân sự Ban điều hành Công ty và bổ nhiệm Người quản trị Công ty kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2018. /uploaded/09_%20QD%20mien%20nhiem%20PTGD%20-%20DDH.pdf /uploaded/10_%20QD%20tai%20bo%20nhiem%20PTGD%20-%20NVD.pdf /uploaded/11_ QD bo nhiem PTGD - LMT.pdf /uploaded/12_ QD bo nhiem NQTCT - TTHH.pdf /uploaded/13_ QD bo nhiem PT phong KT - NDS.pdf
Xem chi tiết

Thông báo thay đổi Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Tổng giám đốc Công ty

Thông báo về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty Ngày 10/8/2018, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần SDP đã thông qua việc bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm các ông bà sau: 1. Ông Lưu Văn Hải 2. Ông Vũ Trọng Hùng 3. Ông Đinh Mạnh Hưng 4. Ông Phạm Trường Tam 5. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân Ngay sau ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị Công ty đã có cuộc họp phiên thứ nhất của nhiệm kỳ 2018 - 2023 thống nhất bầu ông Phạm Trường Tam làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SDP kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2018 và bổ nhiệm ông Vũ Trọng Hùng - thành viên Hội đồng quản trị làm Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2018.
Xem chi tiết

Đối tác