Adv

Thông báo giao dịch cổ phiếu SDP trên sàn UPCOM

Theo Quyết định số 92/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu và Thông báo số 168/TB-SGDHN về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch ngày 22/02/2019 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty cổ phần SDP xin thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của Công ty vào giao dịch trên thị trường đăng ký giao dịch (UPCOM) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với những nội dung sau:
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần SDP
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: SDP
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 11.114.472 cổ phiếu
  (Mười một triệu một trăm mười bốn nghìn bốn trăm bảy mươi hai cổ phiếu)
- Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 111.144.720.000 đồng
  (Một trăm mười một tỷ một trăm bốn mươi bốn triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng)
- Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Sáu, ngày 01/03/2019
- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 1.600 đồng/cổ phiếu.

 

Đối tác