Adv

Thông báo thay đổi Phó Tổng giám đốc Công ty

 

Tại phiên họp định kỳ quý III năm 2020, căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Hoàng Anh, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SDP đã đồng ý và chính thức thông qua việc thay đổi nhân sự như sau:

- Chấm dứt hợp đồng lao động và miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Trưởng Ban đièu hành Dự án Sông Hậu 1 đối với ông Nguyễn Hoàng Anh kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2020.

- Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty đối với ông Nguyễn Danh Sơn kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2020.

Đối tác