Adv

Thông báo thay đổi Tổng giám đốc Công ty

Tại phiên họp định kỳ quý I năm 2020, căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Vũ Trọng Hùng, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SDP đã đồng ý và chính thức thông qua việc thay đổi nhân sự: Ông Phạm Trường Tam - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty thay cho ông Vũ Trọng Hùng kể từ ngày 05 tháng 03 năm 2020.

Đối tác