Adv

Thông báo về Thành viên phụ trách Hội đồng quản trị Công ty

 

Thông báo về Thành viên phụ trách HĐQT Công ty

 

Ngày 20/06/2023, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần SDP đã thông qua việc bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ngay sau ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị Công ty đã có cuộc họp thứ nhất nhiệm kỳ 2023 - 2028 thống nhất chức danh và nhiệm vụ trong nội bộ Hội đồng quản trị, trong đó Ông Phạm Trường Tam được tín nhiệm bầu làm Thành viên phụ trách Hội đồng quản trị kể từ ngày 20/06/2023.
 

Đối tác