Adv

Thông báo về việc thay đổi một số chức danh quản lý Công ty

Thông báo về việc thay đổi một số chức danh quản lý công ty 
Ngày 20/06/2023, ngay sau ĐHĐCĐ thường niên, Hội đồng quản trị Công ty đã có cuộc họp thứ nhất nhiệm kỳ 2023 - 2028 thống nhất chức danh và nhiệm vụ trong nội bộ Hội đồng quản trị và thống nhất việc thay đổi một số chức danh quản lý Công ty kể từ ngày 06/2023 như sau:
/uploaded/QD bo nhiem TGD.pdf

/uploaded/QD bo nhiem KTT NDS.pdf

/uploaded/QD mien nhiem PTGD NHT.pdf

/uploaded/QD mien nhiem PTGD NDS.pdf

 

Đối tác