Adv

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ1. Ông Phạm Trường Tam
    Chức danh: Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc


2. Ông Vũ Trọng Hùng
    Chức danh: Ủy viên HĐQT

3. Ông Lưu Văn Hải
    Chức danh: Ủy viên HĐQT

4. Ông Đinh Mạnh Hưng
    Chức danh: Ủy viên HĐQT

5. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân
    Chức danh: Ủy viên HĐQT

Đối tác