Adv

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Phạm Trường Tam
    Chức danh: Thành viên phụ trách HĐQT 


2. Bà Vũ Thị Ánh
    Chức danh: Ủy viên HĐQT

3. Bà Đặng Thị Phương Thủy
    Chức danh: Ủy viên HĐQT

4. Ông Đinh Mạnh Hưng
    Chức danh: Ủy viên HĐQT

5. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân
    Chức danh: Ủy viên HĐQT

BAN KIỂM SOÁT

1. Bà Phùng Minh Bằng
    Chức danh: Trưởng BKS 


2. Bà Ngô Thị Thúy Hương
    Chức danh: Thành viên BKS

3. Ông Ứng Trọng Hải
    Chức danh: Thành viên BKS

Đối tác