Adv

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ1. Ông Phạm Trường Tam
    Chức danh: Chủ tịch HĐQT 


2. Bà Vũ Thị Ánh
    Chức danh: Ủy viên HĐQT

3. Bà Đặng Thị Phương Thủy
    Chức danh: Ủy viên HĐQT

4. Ông Đinh Mạnh Hưng
    Chức danh: Ủy viên HĐQT

5. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân
    Chức danh: Ủy viên HĐQT

Đối tác