Adv

Tin tức

Ông Nguyễn Danh Sơn - PTGĐ/KTT đăng ký bán 350.000 cổ phiếu SDP

Ngày 19/4/2021, Công ty Cổ phần SDP nhận được Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ là Ông Nguyễn Danh Sơn - Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty như sau:  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Danh Sơn  - Chức vụ hiện nay tại CTĐC: Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng - Mã chứng khoán: SDP - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 401.400 CP (tỷ lệ 3,61%)  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 350.000 CP  - Mục đích thực hiện giao dịch: do nhu cầu tài chính cá nhân  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/04/2021 - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/05/2021.
Xem chi tiết

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - ông Nguyễn Danh Sơn

  Ngày 19/4/2021, Công ty Cổ phần SDP nhận được Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của ông Nguyễn Danh Sơn - Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty. Theo đó, ông Nguyễn Danh Sơn đã thực hiện bán xong 50.000 cổ phiếu SDP theo nhu cầu cá nhân như đã đăng ký.
Xem chi tiết

Bà Ngô Thị Thúy Hương - Thành viên BKS đăng ký bán cổ phiếu SDP

  Công ty Cổ phần SDP nhận được Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ là Bà Ngô Thị Thúy Hương - Thành viên Ban kiểm soát Công ty như sau:  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Thị Thúy Hương  - Chức vụ hiện nay tại CTĐC: Thành viên BKS - Mã chứng khoán: SDP - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.000 CP (tỷ lệ 0,04%)  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.000 CP  - Mục đích thực hiện giao dịch: do nhu cầu tài chính cá nhân  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 19/04/2021 - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/04/2021.
Xem chi tiết

Ông Nguyễn Danh Sơn - PTGĐ/KTT đăng ký bán 50.000 cổ phiếu SDP

  Công ty Cổ phần SDP nhận được Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ là Ông Nguyễn Danh Sơn - Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty như sau:  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Danh Sơn  - Chức vụ hiện nay tại CTĐC: Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng - Mã chứng khoán: SDP - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 451.400 CP (tỷ lệ 4,06%)  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP  - Mục đích thực hiện giao dịch: do nhu cầu tài chính cá nhân  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 019/04/2021 - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/04/2021.
Xem chi tiết

Thông báo thay đổi Phó Tổng giám đốc Công ty

  Tại phiên họp định kỳ quý III năm 2020, căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Hoàng Anh, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SDP đã đồng ý và chính thức thông qua việc thay đổi nhân sự như sau: - Chấm dứt hợp đồng lao động và miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Trưởng Ban đièu hành Dự án Sông Hậu 1 đối với ông Nguyễn Hoàng Anh kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2020. - Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty đối với ông Nguyễn Danh Sơn kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2020.
Xem chi tiết

Đối tác