Adv

Tin tức

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - bà Nguyễn Thị Thanh Vân

Ngày 18/7/2019, Công ty Cổ phần SDP nhận được Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty. Theo đó, bà Nguyễn Thị Thanh Vân đã thực hiện mua xong 500.000 cổ phiếu SDP theo nhu cầu cá nhân như đã đăng ký, trở thành cổ đông nắm giữ 4,5% cổ phiếu SDP.
Xem chi tiết

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân - UV HĐQT đăng ký mua 500.000 cổ phần SDP

Công ty Cổ phần SDP nhận được Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Ủy viên HĐQT Công ty như sau:  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thanh Vân  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT - Mã chứng khoán: SDP - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP  - Mục đích thực hiện giao dịch: nắm giữ cổ phiếu  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 11/07/2019 - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 05/08/2019.
Xem chi tiết

Gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

 /uploaded/SKHDT chap thuan gia han DHDCD 2019.pdf
Xem chi tiết

Thông báo giao dịch cổ phiếu SDP trên sàn UPCOM

Theo Quyết định số 92/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu và Thông báo số 168/TB-SGDHN về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch ngày 22/02/2019 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty cổ phần SDP xin thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của Công ty vào giao dịch trên thị trường đăng ký giao dịch (UPCOM) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với những nội dung sau: - Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần SDP - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mã chứng khoán: SDP - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu - Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 11.114.472 cổ phiếu   (Mười một triệu một trăm mười bốn nghìn bốn trăm bảy mươi hai cổ phiếu) - Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 111.144.720.000 đồng   (Một trăm mười một tỷ một trăm bốn mươi bốn triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng) - Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Sáu, ngày 01/03/2019 - Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 1.600 đồng/cổ phiếu.
Xem chi tiết

Đối tác