Adv

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2023

 /uploaded/BCTC HN q4_2023.pdf /uploaded/BCTC Me q4_2023.pdf /uploaded/Giai trinh q4_2023.pdf
Xem chi tiết

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023

 /uploaded/BCTC HN q3_2023.pdf /uploaded/BCTC me quy 3_2023.pdf /uploaded/CV giai trinh BCTC quy 3 2023.pdf
Xem chi tiết

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023

 /uploaded/BCTC cty me quy 2_2023.pdf /uploaded/BCTC HN quy 2_2023.pdf /uploaded/Giai trinh q2_2023.pdf
Xem chi tiết

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023

 /uploaded/BC HN q1_2023.pdf /uploaded/BCTC cty Me q1_2023.pdf /uploaded/Giai trinh q1_2023.pdf
Xem chi tiết

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

 /uploaded/BCTC cty Me 2022.pdf /uploaded/BCTC HN 2022.pdf /uploaded/Giai trinh(1).pdf
Xem chi tiết

Đối tác