Adv

Đại hội cổ đông

Thông tin về đề cử, ứng cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

 Theo Thông báo số 05/2023/CT-HĐQT ngày 02/06/2023 về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028, đến 16g30 ngày 19/06/2023, Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã nhận được các Đơn đề cử như thông tin đính kèm, xin trân trọng thông báo tới toàn thể Quý vị cổ đông Công ty cổ phần SDP! /uploaded/Bao cao de cu ung cu.pdf
Xem chi tiết

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

 /uploaded/Tai lieu DH 2023.pdf /uploaded/Du thao NQ(1).pdf
Xem chi tiết

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

 /uploaded/TB hop.pdf /uploaded/01_ TB de cu, ung cu.pdf
Xem chi tiết

Đối tác