Adv

Đại hội cổ đông

Thông tin về đề cử, ứng cử bổ sung/thay thế TV HĐQT, TV BKS

  Theo Thông báo số 05/2020/CT-HĐQT ngày 22/7/2020 về việc đề cử, ứng cử bổ sung/thay thế 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 sẽ tiến hành bầu trong chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 08/8/2020, đến thời điểm 14g ngày 05/8/2020, Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 đã nhận được các Đơn ứng cử và Đơn đề cử như thông tin đính kèm. Ban tổ chức xin trân trọng thông báo tới toàn thể Quý vị cổ đông Công ty cổ phần SDP. 
Xem chi tiết

Đối tác