Adv

Đại hội cổ đông

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

  Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ 2017   Thư mời họp ĐHĐCĐ 2017 
Xem chi tiết

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

/uploaded/2016/Tai%20lieu%20dai%20hoi%20co%20dong%202016/Nghi%20quyet%20dai%20hoi%20dong%20co%20dong%20thuong%20nien%20nam%202016.rar 
Xem chi tiết

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2016(1)

/uploaded/2016/Tai%20lieu%20dai%20hoi%20co%20dong%202016/Bo%20tai%20lieu%20dai%20hoi%20co%20dong%202016(1).zip 
Xem chi tiết

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2016(2)

/uploaded/2016/Tai%20lieu%20dai%20hoi%20co%20dong%202016/Bo%20tai%20lieu%20dai%20hoi%20co%20dong%202016(2).zip 
Xem chi tiết

Đối tác