Adv

Đại hội cổ đông

Thư mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2016

/uploaded/2016/Tai%20lieu%20dai%20hoi%20co%20dong%202016/Thu%20moi%20dai%20hoi%20co%20dong%202016.rar 
Xem chi tiết

Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2015

Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý vị Cổ đông nội dung của Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của công ty   /uploaded/Nghi quyet DHCD thuong nien 2015 PVSD.pdf
Xem chi tiết

Đối tác