Adv

Tài liệu đại hội cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2015


Kính gửi quý vị cổ đông bộ tài liệu đại hội cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2015:
/uploaded/Tai lieu dai hoi.rar
/uploaded/Phieu bieu quyet Dai hoi.doc

Đối tác