Adv

Thông tin về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023

Theo Thông báo số 05/2018/CT-HĐQT ngày 30/7/2018 về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 sẽ tiến hành bầu trong chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 10/8/2018, đến thời điểm này Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 đã nhận được các Đơn ứng cử và Đơn đề cử như thông tin đính kèm. Ban tổ chức xin trân trọng thông báo tới toàn thể Quý vị cổ đông Công ty cổ phần SDP. 

Đối tác