Adv

Toàn văn Biên bản Đại Hội Cổ Đông Bất Thường Lần Thứ Nhất Năm 2015

 
 

  BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ
 
1.     Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà:
-         Trụ sở chính: Tầng 4 - CT3 - Tòa nhà FODACON - đường Trần Phú, Hà Đông, TP Hà Nội
-         Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0500444772
-         Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà nội
2.     Thời gian và địa điểm họp:
-         Thời gian: Ngày 30 tháng 10 năm 2015;
-         Địa điểm: Phòng họp Công ty - Tầng 4 CT3 - Tòa nhà Fodacon - đường Trần Phú - quận Hà Đông - TP Hà Nội.
3.     Chương trình và nội dung cuộc họp:
            Chương trình: Cuộc họp diễn ra bắt đầu từ 9h15 ngày 30/10/2015
            Nội dung: 
-         Thông qua việc sáp nhập Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà (PVSD) và Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải (PVC-Duyên Hải).
-         Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
-         Thông qua việc chuyển Trụ sở chính của Công ty.
4.     Chủ toạ và thư ký:
-         Chủ toạ: + Ông Đinh Mạnh Thắng   Chủ tịch HĐQT Công ty
    + Ông Hoàng Văn Toản      Uỷ viên HĐQT - Tổng giám đốc
                       + Bà Phùng Minh Bằng       Uỷ viên HĐQT
-         Thư ký:  + Ông Phạm Trường Tam   Kế toán trưởng Công ty. 
5.     Số cổ đông và tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông dự họp:
            Vốn điều lệ của công ty tính đến thời điểm chốt danh sách dự Đại hội tại ngày đăng ký cuối cùng (30/9/2015): 111.144.720.000 đồng, tương đương 11.114.472 cổ phần.
            Danh sách cổ đông chốt danh sách dự Đại hội tại ngày đăng ký cuối cùng 30/9/2015 gồm: 1.233 cổ đông.
            Số cổ đông đi dự Đại hội và uỷ quyền đi dự Đại hội nắm giữ: 8.566.980 cổ phần, chiếm 77,07% tổng số cổ phần>65% cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.
6.     Tóm tắt diễn biến của Đại hội:
Sau khi nghe Ban Tổ chức báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội, Đại hội đã được tiến hành chính thức vào 09h15 phút ngày 30/10/2015, với diễn biến như sau:
            Đại hội đã nghe Ông Đinh Mạnh Thắng - Chủ tịch HĐQT thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội.
            Đại hội đã nghe Ông Phạm Trường Tam - Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình về việc thông qua chủ trương sáp nhập PVSD và PVC - Duyên Hải.
            Đại hội đã nghe Bà Phùng Minh Bằng - Ủy viên HĐQT Công ty thông qua tờ trình nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty.
            Đại hội đã nghe Ông Hoàng Văn Toản - Uỷ viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày tờ trình về việc chuyển trụ sở kinh doanh Công ty.
Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình thông qua tại Đại hội các cổ đông đã thảo luận các nội dung đã trình Đại hội và các cổ đông đã đặc biệt chú trọng việc thảo luận nội dung sáp nhập PVSD và PVC-Duyên Hải.
Sau khi nghe Đoàn chủ tọa Đại hội trực tiếp giải đáp các thắc mắc và làm rõ một số nội dung theo yêu cầu của các Cổ đông, Đại hội đã tiến hành biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội.
7.     Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết:
            Nội dung 1: Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ của Công ty:
-         Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 8.167.114 cổ phần/8.566.980 cổ phần dự Đại hội, đạt 95,3% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
-         Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 313.000 cổ phần/8.566.980 cổ phần dự đại hội, chiếm 3,7% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
-         Số cổ phần không có ý kiến: 86.866 cổ phần/8.566.980 cổ phần, chiếm 1 % số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
            Nội dung 2: Thông qua việc chuyển Trụ sở kinh doanh của Công ty:
-         Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 8.167.114 cổ phần/8.566.980 cổ phần dự Đại hội, đạt 95,3% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
-         Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 313.000 cổ phần/8.566.980 cổ phần dự đại hội, chiếm 3,7% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
-         Số cổ phần không có ý kiến: 86.866 cổ phần/8.566.980 cổ phần, chiếm 1 % số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
            Nội dung 3: Thông qua nội dung sáp nhập PVSD và PVC - Duyên Hải:
-         Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.570.735 cổ phần/8.566.980 cổ phần dự Đại hội, đạt 42% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
-         Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 4.909.379 cổ phần/8.566.980 cổ phần dự đại hội, đạt 57% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
-         Số cổ phần không có ý kiến: 86.866 cổ phần/8.566.980 cổ phần, đạt 1 % số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
8.     Các nội dung được thông qua:
Căn cứ vào Điều lệ Công ty, các nội dung sau đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua:
-      Thông qua báo cáo nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty (tỷ lệ biểu quyết 95,3% thông qua).
-      Thông qua việc chuyển Trụ sở kinh doanh của Công ty (tỷ lệ biểu quyết 95,3% thông qua).
9.     Nội dung không được thông qua:
-      Không đồng ý thông qua việc sáp nhập PVSD và PVC-Duyên Hải (tỷ lệ biểu quyết chỉ đạt 42% thông qua).
Biên bản này được lập xong vào hồi 11h00 cùng ngày và đã được đọc cho toàn thể Đại hội nghe. Biên bản này sẽ được gửi cho các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày 30/10/2015.
 
           THƯ KÝ ĐẠI HỘI                                                                                   CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
 
 
 
 
 
 
          Phạm Trường Tam                                                                              Đinh Mạnh Thắng

Đối tác