Adv

Bản tin SDP

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - ông Nguyễn Danh Sơn

Ngày 11/6/2020, Công ty Cổ phần SDP nhận được Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của ông Nguyễn Danh Sơn - Kế toán trưởng Công ty. Theo đó, ông Nguyễn Danh Sơn đã thực hiện bán xong 280.000 cổ phiếu SDP theo nhu cầu cá nhân như đã đăng ký, số lượng cổ phiếu chuyển nhượng làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và hiện ông Nguyễn Danh Sơn không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần SDP.
Xem chi tiết

Ông Nguyễn Danh Sơn - KTT đăng ký bán 280.000 cổ phần SDP

  Công ty Cổ phần SDP nhận được Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ là Ông Nguyễn Danh Sơn - Kế toán trưởng Công ty như sau:  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Danh Sơn  - Chức vụ hiện nay tại CTĐC: Kế toán trưởng - Mã chứng khoán: SDP - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 731.400 CP (tỷ lệ 6,58%)  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 280.000 CP  - Mục đích thực hiện giao dịch: do nhu cầu tài chính cá nhân  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/06/2020 - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 07/07/2020.
Xem chi tiết

Thông báo bán căn hộ tại Fodacon

/uploaded/Ban 07 CH fodacon.pdf 
Xem chi tiết

SDP thông báo thay đổi trụ sở và TGĐ

  /uploaded/03_%20TB%20thay%20doi%20tru%20so%20va%20TGD%20PTT(2).pdf
Xem chi tiết

Đối tác