Adv

Bản tin SDP

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân - UV HĐQT đăng ký mua 500.000 cổ phần SDP

Công ty Cổ phần SDP nhận được Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Ủy viên HĐQT Công ty như sau:  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thanh Vân  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT - Mã chứng khoán: SDP - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP  - Mục đích thực hiện giao dịch: nắm giữ cổ phiếu  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 11/07/2019 - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 05/08/2019.
Xem chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2018

 /uploaded/Bao cao thuong nien 2018.pdf
Xem chi tiết

Chốt danh sách đại hội cổ đông thường niên năm 2019

 Với mục đích tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, SDP trân trọng gửi Quý cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền như sau: • Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần SDP • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần SDP • Mã chứng khoán: SDP • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông • Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần • Sàn giao dịch: Upcom • Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2019 • Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 • Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết) • Thời gian thực hiện: Dự kiến 13/07/2019 • Địa điểm thực hiện: Tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội • Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông Vui lòng xem nội dung thông báo chi tiết tại đường dẫn sau:
Xem chi tiết

Thông báo miễn nhiệm, chấm dứt HĐLĐ

 /uploaded/01_ QD mien nhiem PTGD - NVD.pdf
Xem chi tiết

Đối tác