Adv

Thông báo thay đổi Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Tổng giám đốc Công ty

Thông báo về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty

Ngày 10/8/2018, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần SDP đã thông qua việc bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm các ông bà sau:

1. Ông Lưu Văn Hải
2. Ông Vũ Trọng Hùng
3. Ông Đinh Mạnh Hưng
4. Ông Phạm Trường Tam
5. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân

Ngay sau ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị Công ty đã có cuộc họp phiên thứ nhất của nhiệm kỳ 2018 - 2023 thống nhất bầu ông Phạm Trường Tam làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SDP kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2018 và bổ nhiệm ông Vũ Trọng Hùng - thành viên Hội đồng quản trị làm Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2018.

Đối tác