Adv

Thông báo và giải trình việc hủy niêm yết cổ phiếu

Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2017 của Công ty cổ phần SDP được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C ngày 14/12/2018. Theo đó, tại báo cáo kiểm toán số 2.0020/19/TC-AC ngày 14/12/2018 tổ chức kiểm toán đã từ chối ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần SDP. Như vậy, cổ phiếu SDP thuộc trường hợp bị hủy niêm yết theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
Công ty xin thông báo và giải trình nguyên nhân tới quý vị cổ đông.

Đối tác