Adv

Thông báo về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT Công ty

Ngày 15/4/2017, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà đã thông qua việc bầu bổ sung ông Vũ Trọng Hùng - Phó Tổng giám đốc Công ty vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2018 thay thế cho ông Nguyễn Duyên Hải.
Ngay sau ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị Công ty đã có cuộc họp thống nhất thay đổi trong nội bộ Hội đồng quản trị: Ông Đinh Mạnh Thắng có nguyện vọng thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị để trở thành thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân. Ông Vũ Trọng Hùng được Hội đồng quản trị thống nhất bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà thay ông Đinh Mạnh Thắng kể từ ngày 15/4/2017.

Xem chi tiết tại đây.
Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch HDQT - ông Đinh Mạnh Thắng 

Nghị quyết bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT - ông Vũ Trọng Hùng

Đối tác