Adv

Tin tức

Bà Phùng Minh Bằng - Trưởng BKS đăng ký bán cổ phiếu SDP

Công ty Cổ phần SDP nhận được Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ là Bà Phùng Minh Bằng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty như sau:  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phùng Minh Bằng  - Chức vụ hiện nay tại CTĐC: Trưởng BKS - Mã chứng khoán: SDP - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.000 CP (tỷ lệ 0,098%)  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.000 CP  - Mục đích thực hiện giao dịch: do nhu cầu tài chính cá nhân  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/7/2021 - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/08/2021.
Xem chi tiết

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu đợt 2/2021 của ông Nguyễn Danh Sơn

Ngày 20/5/2021, Công ty Cổ phần SDP nhận được Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của ông Nguyễn Danh Sơn - Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty. Theo đó, ông Nguyễn Danh Sơn đã thực hiện bán xong 280.000 cổ phiếu SDP (trên lượng đăng ký bán là 350.000 cổ phiếu) theo nhu cầu cá nhân như đã đăng ký.
Xem chi tiết

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - bà Ngô Thị Thúy Hương

  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - bà Ngô Thị Thúy Hương   Công ty Cổ phần SDP nhận được Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của bà Ngô Thị Thúy Hương - Thành viên Ban kiểm soát Công ty. Theo đó, bà Ngô Thị Thúy Hương đã thực hiện bán xong 4.000 cổ phiếu SDP theo nhu cầu cá nhân như đã đăng ký, và hiện bà Hương không còn sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần SDP.
Xem chi tiết

Ông Nguyễn Danh Sơn - PTGĐ/KTT đăng ký bán 350.000 cổ phiếu SDP

Ngày 19/4/2021, Công ty Cổ phần SDP nhận được Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ là Ông Nguyễn Danh Sơn - Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty như sau:  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Danh Sơn  - Chức vụ hiện nay tại CTĐC: Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng - Mã chứng khoán: SDP - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 401.400 CP (tỷ lệ 3,61%)  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 350.000 CP  - Mục đích thực hiện giao dịch: do nhu cầu tài chính cá nhân  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/04/2021 - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/05/2021.
Xem chi tiết

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu đợt 1/2021 của ông Nguyễn Danh Sơn

  Ngày 19/4/2021, Công ty Cổ phần SDP nhận được Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của ông Nguyễn Danh Sơn - Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty. Theo đó, ông Nguyễn Danh Sơn đã thực hiện bán xong 50.000 cổ phiếu SDP theo nhu cầu cá nhân như đã đăng ký.
Xem chi tiết

Đối tác