Adv

Bà Phùng Minh Bằng - Trưởng BKS đăng ký bán cổ phiếu SDP

Công ty Cổ phần SDP nhận được Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ là Bà Phùng Minh Bằng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty như sau:  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phùng Minh Bằng  - Chức vụ hiện nay tại CTĐC: Trưởng BKS - Mã chứng khoán: SDP - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.000 CP (tỷ lệ 0,098%)  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.000 CP  - Mục đích thực hiện giao dịch: do nhu cầu tài chính cá nhân  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/7/2021 - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/08/2021.

 

Đối tác