Adv

Công ty SOTRACO tham gia thi công nhà máy sản xuất Ethanol - Phú Thọ do Tập đoàn Dầu khí làm chủ đầu tư Công ty cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí (PVB) thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN

  Ngày 8/8/2009 tại văn phòng Liên doanh SOTRACO - Anh Phát tại Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo Công ty CP Thương mại & Vận tải Sông Đà (SOTRACO), đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Anh Phát đã có cuộc họp bàn bạc, thống nhất về công tác tổ chức, triển khai thi công các dự án tại Khu kinh tế Nghi Sơn - Thanh Hóa.

1. Thống nhất thành lập Ban chỉ đạo Liên doanh SOTRACO - Anh Phát để quản lý, điều hành tổ chức thi công các dự án Khu kinh tế Nghi Sơn - Thanh Hóa gồm:
- Cung cấp đất và thi công san lấp mặt bằng D.A Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn
- D.A đầu tư Cảng Nghi Sơn.
- D.A Khu dịch vụ 1,5 ha tại Khu kinh tế Nghi Sơn.
- D.A Đầu tư kho 3800 m2 tại Cảng Nghi Sơn.
2. Đối với Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghi Sơn:
- Liên doanh thống nhất cơ cấu lại thành phần cổ đông sáng lập và tỷ lệ góp vốn như sau:
+ SOTRACO góp 51% Vốn điều lệ; trong đó vốn góp pháp nhân là 20% và 31% là của thể nhân.
+ Anh Phát góp 49% Vốn điều lệ.
- Liên doanh thống nhất giao cho Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghi Sơn là đại diện pháp lý trong việc nhận quyết đinh giao làm chủ đầu tư của tỉnh cũng như lập dự án; các thủ tục đầu tư của D.A Khu dịch vụ 1,5 ha tại Khu kinh tế Nghi Sơn và dự án đầu tư Cảng Nghi Sơn.
Bài viết khác:

Đối tác