Adv

Tin tức

Nghị quyết hội đồng quản trị lần thứ 10

Vào hồi 9h30 ngày 10-3-2015 Hội đồng quản trị công ty PVSD đã tiến hành cuộc họp HĐQT lần thứ 10 khoá III nhiệm kỳ 2013-2018. Chi tiết nội dung cuộc họp xin gửi tớ quý Cổ đông theo Nghị quyết đính kèm sau đây: /uploaded/So 4 Lan thu 10 - Khoa III 10-3-15.doc
Xem chi tiết

Báo cáo quản trị năm 2014

/uploaded/download/Bao%20cao%20quan%20tri%20%20nam%202014%20Cong%20bo%20thong%20tin.doc 
Xem chi tiết

NQ số 18/CT-NQ-HĐQT: Phiên họp lần thứ 9 của Hội đồng quản trị công ty PVSD

Nghị quyết Số: 18/CT-NQ-HĐQT, ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Hội đồng quản trị công ty: Kiểm điểm, đánh giá kết quả SXKD quý III, 9 tháng đầu năm 2014; Xây dựng kế hoạch SXKD, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD quý IV năm 2014 và Dự  thảo kế hoạch SXKD năm 2015” phiên mở rộng của Hội đồng quản trị công ty lần thứ 9 Khóa III - Nhiệm kỳ 2013 -:- 2018)
Xem chi tiết

Đối tác