Adv

Bản tin SDP

Thông báo thay đổi nhân sự

Thông báo về việc thay đổi nhân sự Công ty Sau ĐHĐCĐ thường niên 2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SDP đã họp và thống nhất thay đổi bổ sung nhân sự Ban điều hành Công ty và bổ nhiệm Người quản trị Công ty kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2018. /uploaded/09_%20QD%20mien%20nhiem%20PTGD%20-%20DDH.pdf /uploaded/10_%20QD%20tai%20bo%20nhiem%20PTGD%20-%20NVD.pdf /uploaded/11_ QD bo nhiem PTGD - LMT.pdf /uploaded/12_ QD bo nhiem NQTCT - TTHH.pdf /uploaded/13_ QD bo nhiem PT phong KT - NDS.pdf
Xem chi tiết

Đối tác